วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace จำนวน Time taken
Bookmarks
เรียกใหม่
Add
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
ไม่มีชื่อ *
v Show/Hide tables list View in fullscreen เพิ่มตารางจากฐานข้อมูลอื่น ๆ New page เปิดหน้า บันทึกหน้า บันทึกหน้าเป็น Delete pages Create table Create relationship เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดง Reload Help Angular links / Direct links Snap to grid v Small/Big All Toggle small/big Toggle relationship lines Export schema > Move Menu > Pin text
Number of tables: 0
v mysql columns_priv
* Host : char(60)
* Db : char(64)
* User : char(80)
* Table_name : char(64)
* Column_name : char(64)
* Timestamp : timestamp
* Column_priv : set('Select','Insert','Update','References')
v mysql column_stats
* db_name : varchar(64)
* table_name : varchar(64)
* column_name : varchar(64)
* min_value : varbinary(255)
* max_value : varbinary(255)
* nulls_ratio : decimal(12,4)
* avg_length : decimal(12,4)
* avg_frequency : decimal(12,4)
* hist_size : tinyint(3) unsigned
* hist_type : enum('SINGLE_PREC_HB','DOUBLE_PREC_HB')
* histogram : varbinary(255)
v mysql db
* Host : char(60)
* Db : char(64)
* User : char(80)
* Select_priv : enum('N','Y')
* Insert_priv : enum('N','Y')
* Update_priv : enum('N','Y')
* Delete_priv : enum('N','Y')
* Create_priv : enum('N','Y')
* Drop_priv : enum('N','Y')
* Grant_priv : enum('N','Y')
* References_priv : enum('N','Y')
* Index_priv : enum('N','Y')
* Alter_priv : enum('N','Y')
* Create_tmp_table_priv : enum('N','Y')
* Lock_tables_priv : enum('N','Y')
* Create_view_priv : enum('N','Y')
* Show_view_priv : enum('N','Y')
* Create_routine_priv : enum('N','Y')
* Alter_routine_priv : enum('N','Y')
* Execute_priv : enum('N','Y')
* Event_priv : enum('N','Y')
* Trigger_priv : enum('N','Y')
v mysql event
* db : char(64)
* name : char(64)
* body : longblob
* definer : char(141)
* execute_at : datetime
* interval_value : int(11)
* interval_field : enum('YEAR','QUARTER','MONTH','DAY','HOUR','MINUTE','WEEK','SECOND','MICROSECOND','YEAR_MONTH','DAY_HOUR','DAY_MINUTE','DAY_SECOND','HOUR_MINUTE','HOUR_SECOND','MINUTE_SECOND','DAY_MICROSECOND','HOUR_MICROSECOND','MINUTE_MICROSECOND','SECOND_MICROSECOND')
* created : timestamp
* modified : timestamp
* last_executed : datetime
* starts : datetime
* ends : datetime
* status : enum('ENABLED','DISABLED','SLAVESIDE_DISABLED')
* on_completion : enum('DROP','PRESERVE')
* sql_mode : set('REAL_AS_FLOAT','PIPES_AS_CONCAT','ANSI_QUOTES','IGNORE_SPACE','IGNORE_BAD_TABLE_OPTIONS','ONLY_FULL_GROUP_BY','NO_UNSIGNED_SUBTRACTION','NO_DIR_IN_CREATE','POSTGRESQL','ORACLE','MSSQL','DB2','MAXDB','NO_KEY_OPTIONS','NO_TABLE_OPTIONS','NO_FIELD_OPTIONS','MYSQL323','MYSQL40','ANSI','NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO','NO_BACKSLASH_ESCAPES','STRICT_TRANS_TABLES','STRICT_ALL_TABLES','NO_ZERO_IN_DATE','NO_ZERO_DATE','INVALID_DATES','ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO','TRADITIONAL','NO_AUTO_CREATE_USER','HIGH_NOT_PRECEDENCE','NO_ENGINE_SUBSTITUTION','PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH')
* comment : char(64)
* originator : int(10) unsigned
* time_zone : char(64)
* character_set_client : char(32)
* collation_connection : char(32)
* db_collation : char(32)
* body_utf8 : longblob
v mysql func
* name : char(64)
* ret : tinyint(1)
* dl : char(128)
* type : enum('function','aggregate')
v mysql general_log
* event_time : timestamp(6)
* user_host : mediumtext
* thread_id : bigint(21) unsigned
* server_id : int(10) unsigned
* command_type : varchar(64)
* argument : mediumtext
v mysql gtid_slave_pos
* domain_id : int(10) unsigned
* sub_id : bigint(20) unsigned
* server_id : int(10) unsigned
* seq_no : bigint(20) unsigned
v mysql help_category
* help_category_id : smallint(5) unsigned
* name : char(64)
* parent_category_id : smallint(5) unsigned
* url : text
v mysql help_keyword
* help_keyword_id : int(10) unsigned
* name : char(64)
v mysql help_relation
* help_topic_id : int(10) unsigned
* help_keyword_id : int(10) unsigned
v mysql help_topic
* help_topic_id : int(10) unsigned
* name : char(64)
* help_category_id : smallint(5) unsigned
* description : text
* example : text
* url : text
v mysql host
* Host : char(60)
* Db : char(64)
* Select_priv : enum('N','Y')
* Insert_priv : enum('N','Y')
* Update_priv : enum('N','Y')
* Delete_priv : enum('N','Y')
* Create_priv : enum('N','Y')
* Drop_priv : enum('N','Y')
* Grant_priv : enum('N','Y')
* References_priv : enum('N','Y')
* Index_priv : enum('N','Y')
* Alter_priv : enum('N','Y')
* Create_tmp_table_priv : enum('N','Y')
* Lock_tables_priv : enum('N','Y')
* Create_view_priv : enum('N','Y')
* Show_view_priv : enum('N','Y')
* Create_routine_priv : enum('N','Y')
* Alter_routine_priv : enum('N','Y')
* Execute_priv : enum('N','Y')
* Trigger_priv : enum('N','Y')
v mysql index_stats
* db_name : varchar(64)
* table_name : varchar(64)
* index_name : varchar(64)
* prefix_arity : int(11) unsigned
* avg_frequency : decimal(12,4)
v mysql innodb_index_stats
* database_name : varchar(64)
* table_name : varchar(64)
* index_name : varchar(64)
* last_update : timestamp
* stat_name : varchar(64)
* stat_value : bigint(20) unsigned
* sample_size : bigint(20) unsigned
* stat_description : varchar(1024)
v mysql innodb_table_stats
* database_name : varchar(64)
* table_name : varchar(64)
* last_update : timestamp
* n_rows : bigint(20) unsigned
* clustered_index_size : bigint(20) unsigned
* sum_of_other_index_sizes : bigint(20) unsigned
v mysql plugin
* name : varchar(64)
* dl : varchar(128)
v mysql proc
* db : char(64)
* name : char(64)
* type : enum('FUNCTION','PROCEDURE')
* specific_name : char(64)
* language : enum('SQL')
* sql_data_access : enum('CONTAINS_SQL','NO_SQL','READS_SQL_DATA','MODIFIES_SQL_DATA')
* is_deterministic : enum('YES','NO')
* security_type : enum('INVOKER','DEFINER')
* param_list : blob
* returns : longblob
* body : longblob
* definer : char(141)
* created : timestamp
* modified : timestamp
* sql_mode : set('REAL_AS_FLOAT','PIPES_AS_CONCAT','ANSI_QUOTES','IGNORE_SPACE','IGNORE_BAD_TABLE_OPTIONS','ONLY_FULL_GROUP_BY','NO_UNSIGNED_SUBTRACTION','NO_DIR_IN_CREATE','POSTGRESQL','ORACLE','MSSQL','DB2','MAXDB','NO_KEY_OPTIONS','NO_TABLE_OPTIONS','NO_FIELD_OPTIONS','MYSQL323','MYSQL40','ANSI','NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO','NO_BACKSLASH_ESCAPES','STRICT_TRANS_TABLES','STRICT_ALL_TABLES','NO_ZERO_IN_DATE','NO_ZERO_DATE','INVALID_DATES','ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO','TRADITIONAL','NO_AUTO_CREATE_USER','HIGH_NOT_PRECEDENCE','NO_ENGINE_SUBSTITUTION','PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH')
* comment : text
* character_set_client : char(32)
* collation_connection : char(32)
* db_collation : char(32)
* body_utf8 : longblob
v mysql procs_priv
* Host : char(60)
* Db : char(64)
* User : char(80)
* Routine_name : char(64)
* Routine_type : enum('FUNCTION','PROCEDURE')
* Grantor : char(141)
* Proc_priv : set('Execute','Alter Routine','Grant')
* Timestamp : timestamp
v mysql proxies_priv
* Host : char(60)
* User : char(80)
* Proxied_host : char(60)
* Proxied_user : char(80)
* With_grant : tinyint(1)
* Grantor : char(141)
* Timestamp : timestamp
v mysql roles_mapping
* Host : char(60)
* User : char(80)
* Role : char(80)
* Admin_option : enum('N','Y')
v mysql servers
* Server_name : char(64)
* Host : char(64)
* Db : char(64)
* Username : char(80)
* Password : char(64)
* Port : int(4)
* Socket : char(64)
* Wrapper : char(64)
* Owner : char(64)
v mysql slow_log
* start_time : timestamp(6)
* user_host : mediumtext
* query_time : time(6)
* lock_time : time(6)
* rows_sent : int(11)
* rows_examined : int(11)
* db : varchar(512)
* last_insert_id : int(11)
* insert_id : int(11)
* server_id : int(10) unsigned
* sql_text : mediumtext
* thread_id : bigint(21) unsigned
* rows_affected : int(11)
v mysql tables_priv
* Host : char(60)
* Db : char(64)
* User : char(80)
* Table_name : char(64)
* Grantor : char(141)
* Timestamp : timestamp
* Table_priv : set('Select','Insert','Update','Delete','Create','Drop','Grant','References','Index','Alter','Create View','Show view','Trigger')
* Column_priv : set('Select','Insert','Update','References')
v mysql table_stats
* db_name : varchar(64)
* table_name : varchar(64)
* cardinality : bigint(21) unsigned
v mysql time_zone
* Time_zone_id : int(10) unsigned
* Use_leap_seconds : enum('Y','N')
v mysql time_zone_leap_second
* Transition_time : bigint(20)
* Correction : int(11)
v mysql time_zone_name
* Name : char(64)
* Time_zone_id : int(10) unsigned
v mysql time_zone_transition
* Time_zone_id : int(10) unsigned
* Transition_time : bigint(20)
* Transition_type_id : int(10) unsigned
v mysql time_zone_transition_type
* Time_zone_id : int(10) unsigned
* Transition_type_id : int(10) unsigned
* Offset : int(11)
* Is_DST : tinyint(3) unsigned
* Abbreviation : char(8)
v mysql user
* Host : char(60)
* User : char(80)
* Password : char(41)
* Select_priv : enum('N','Y')
* Insert_priv : enum('N','Y')
* Update_priv : enum('N','Y')
* Delete_priv : enum('N','Y')
* Create_priv : enum('N','Y')
* Drop_priv : enum('N','Y')
* Reload_priv : enum('N','Y')
* Shutdown_priv : enum('N','Y')
* Process_priv : enum('N','Y')
* File_priv : enum('N','Y')
* Grant_priv : enum('N','Y')
* References_priv : enum('N','Y')
* Index_priv : enum('N','Y')
* Alter_priv : enum('N','Y')
* Show_db_priv : enum('N','Y')
* Super_priv : enum('N','Y')
* Create_tmp_table_priv : enum('N','Y')
* Lock_tables_priv : enum('N','Y')
* Execute_priv : enum('N','Y')
* Repl_slave_priv : enum('N','Y')
* Repl_client_priv : enum('N','Y')
* Create_view_priv : enum('N','Y')
* Show_view_priv : enum('N','Y')
* Create_routine_priv : enum('N','Y')
* Alter_routine_priv : enum('N','Y')
* Create_user_priv : enum('N','Y')
* Event_priv : enum('N','Y')
* Trigger_priv : enum('N','Y')
* Create_tablespace_priv : enum('N','Y')
* ssl_type : enum('','ANY','X509','SPECIFIED')
* ssl_cipher : blob
* x509_issuer : blob
* x509_subject : blob
* max_questions : int(11) unsigned
* max_updates : int(11) unsigned
* max_connections : int(11) unsigned
* max_user_connections : int(11)
* plugin : char(64)
* authentication_string : text
* password_expired : enum('N','Y')
* is_role : enum('N','Y')
* default_role : char(80)
* max_statement_time : decimal(12,6)
Create relationship
FOREIGN KEY
on delete
on update
Delete relationship