วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:

superpos

category

คอลัมน์ ชนิด ค่าว่าง ค่าเริ่มต้น หมายเหตุ
id (คีย์หลัก) int(11) ไม่
category varchar(255) ไม่
status varchar(255) ไม่

ดัชนี

ชื่อคีย์ ชนิด เอกลักษณ์ กลุ่ม คอลัมน์ เอกเทศ การตรวจทาน ค่าว่าง หมายเหตุ
PRIMARY BTREE ใช่ ไม่ id 0 A ไม่