Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Máy chủ phpMyAdmin mẫu
Bạn đang dùng máy chủ làm mẫu. Bạn có thể làm mọi thứ ở đây, nhưng vui lòng đừng thay đổi các tài khoản root, debian-sys-maint và pma. Thông tin chi tiết có ở demo.phpmyadmin.net.
Cài đặt cơ bản
 • Cài đặt thêm Cài đặt thêm
Cài đặt diện mạo
Máy chủ cơ sở dữ liệu
 • Máy chủ: phpMyAdmin demo - MySQL (192.168.30.23 via TCP/IP)
 • Kiểu máy chủ: MySQL
 • Server connection: SSL is not being used Tài liệu
 • Phiên bản máy phục vụ: 8.0.18 - MySQL Community Server - GPL
 • Phiên bản giao thức: 10
 • Người dùng: root@192.168.30.20
 • Bảng mã máy chủ: UTF-8 Unicode (utf8mb4)
Máy chủ Web
 • nginx/1.14.2
 • Phiên bản cơ sở dữ liệu máy khách: libmysql - mysqlnd 7.4.33
 • Phần mở rộng PHP: mysqli Tài liệu curl Tài liệu mbstring Tài liệu sodium Tài liệu
 • Phiên bản PHP: 7.4.33