Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng Thời gian cần
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Máy chủ phpMyAdmin mẫu
Bạn đang dùng máy chủ làm mẫu. Bạn có thể làm mọi thứ ở đây, nhưng vui lòng đừng thay đổi các tài khoản root, debian-sys-maint và pma. Thông tin chi tiết có ở demo.phpmyadmin.net.
Cài đặt cơ bản
 • Cài đặt thêm Cài đặt thêm
Cài đặt diện mạo
Máy chủ cơ sở dữ liệu
 • Máy chủ: phpMyAdmin demo - MySQL (192.168.30.23 via TCP/IP)
 • Kiểu máy chủ: MySQL
 • Server connection: SSL is not being used Tài liệu
 • Phiên bản máy phục vụ: 8.0.18 - MySQL Community Server - GPL
 • Phiên bản giao thức: 10
 • Người dùng: root@192.168.30.20
 • Bảng mã máy chủ: UTF-8 Unicode (utf8mb4)
Máy chủ Web
 • nginx/1.14.2
 • Phiên bản cơ sở dữ liệu máy khách: libmysql - mysqlnd 7.4.29
 • Phần mở rộng PHP: mysqli Tài liệu curl Tài liệu mbstring Tài liệu
 • Phiên bản PHP: 7.4.29