Thả tập tin vào đây

SQL upload ( 0 ) x -

Cài đặt liên quan đến trang Bấm vào thanh để cuộn lên đỉnh trang
Nhấn Ctrl+Enter để thực thi truy vấn Nhấn Enter để thực thi truy vấn
tăng dần
giảm dần
Thứ tự:
Gỡ rối SQL
Số lượng
Thứ tự thực thi
Thời gian cần
Xếp theo:
Nhóm truy vấn
Bỏ nhóm các truy vấn
Co lại Mở rộng Hiện theo dõi Ẩn theo dõi Số lượng: Thời gian cần:
Đánh dấu
Làm tươi lại
Thêm
Không có đánh dấu nào
Thêm đánh dấu
Tùy chọn
Đặt lại thành mặc định
Co lại Mở rộng Truy vấn lại Sửa Giải thích Hồ sơ Đánh dấu Truy vấn bị lỗi Cơ sở dữ liệu: Thời gian truy vấn:
Thực hiện một "truy vấn ví dụ" (wildcard: "%")
Cột Kiểu Bảng mã đối chiếu Toán tử Giá trị
id int(5)
db_name varchar(64) utf8_bin
table_name varchar(64) utf8_bin
column_name varchar(64) utf8_bin
comment varchar(255) utf8_general_ci
mimetype varchar(255) utf8_general_ci
transformation varchar(255) utf8_bin
transformation_options varchar(255) utf8_bin
input_transformation varchar(255) utf8_bin
input_transformation_options varchar(255) utf8_bin
Thứ tự hiển thị: