วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace จำนวน Time taken
Bookmarks
เรียกใหม่
Add
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
ทำ "คำค้นจากตัวอย่าง" (wildcard: "%")
คอลัมน์ ชนิด การตรวจทาน Operator ค่า
id int(5)
db_name varchar(64) utf8_bin
table_name varchar(64) utf8_bin
column_name varchar(64) utf8_bin
comment varchar(255) utf8_general_ci
mimetype varchar(255) utf8_general_ci
transformation varchar(255) utf8_bin
transformation_options varchar(255) utf8_bin
input_transformation varchar(255) utf8_bin
input_transformation_options varchar(255) utf8_bin
ลำดับการแสดง: