วางไฟล์ที่นี่

SQL upload ( 0 ) x -

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับหน้า คลิกที่แถบเพื่อเลื่อนไปยังบนสุดของหน้า
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
แก้จุดบกพร่อง SQL
จำนวน
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count: ใช้เวลา:
Bookmarks
เรียกใหม่
เพิ่ม
No bookmarks
Add bookmark
ตัวเลือก
Set default
Collapse Expand Requery แก้ไข Explain การทำแฟ้มประวัติ Bookmark Query failed ฐานข้อมูล: Queried time:
  ผู้ใช้มีสิทธิเข้าถึงฐานข้อมูล "opengis.uk"
ชื่อผู้ใช้ Host name ชนิด สิทธิ มอบสิทธิ กระทำการ
debian-sys-maint localhost โกลบอล ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
root 127.0.0.1 โกลบอล ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
root 192.168.30.% โกลบอล ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
root ::1 โกลบอล ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
root demo-mariadb โกลบอล ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
root localhost โกลบอล ALL PRIVILEGES ใช่ Edit privileges Edit privileges ส่งออก ส่งออก
ทำกับที่เลือก: ทำกับที่เลือก: